หา Statistic ของ Packets ที่เข้าออก Mote ใน Contiki ทำอย่างไร

หา Statistic ของ Packets ที่เข้าออก Mote ใน Contiki ทำอย่างไร?

ลองหาดูในตัวอย่าง sky-collect.c จะเป็นว่ามีการใช้ RIMESTATS_* ด้วย ให้ทำตามนั้นเลย .. อย่าลืมว่าต้องแก้ Makefile และ project-conf.h ด้วย อ่านเพิ่มเติม

เรียบเคียง Observer Pattern ใน Java

ให้จินตนาการว่า มี Objects จำนวน n, จะทำงานเฉพาะตน .. หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน Obj. ที่ถูกเฝ้าสังเกต (ทำการ Notify แก่ Observer อัตโนมัติ)

อ้างอิง: http://www.tutorialspoint.com/design_pattern/observer_pattern.htm  อ่านเพิ่มเติม

การใช้งาน Git เมื่อต้องแก้ Issue: Branching and Merging

จาก https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging

ขณะที่เราทำงานกับ Master Branch นั้น หากเกิด Issue หรือต้องการเพิ่ม Function ก็สามารถแยกไปทำ Branch ใหม่ได้

$ git branch iss53
$ git checkout iss53

เมื่อแก้ไขแล้วก็แค่ Commit (ตอนนี้อยู่ที่ iss53)

อ่านเพิ่มเติม

‘extern’ Keyword in C/C++

extern‘ ใช้นำหน้า Variable หรือ Function เพื่อแจ้งให้ Compiler ทราบว่า
Var. หรือ Func. ดังกล่าว อาจไม่ได้ Define อยู่ภายใน .Obj file เดียวกันกับที่ Compiler จัดการอยู่ขณะนี้
(คือการกำหนดว่า ให้อยู่นอก Obj — external)

ถ้าเราไม่ใส่ ‘extern’ ให้กับ Func. ที่ Declare เพียงแค่ชื่อ
การ Compile จะเกิด Error เพราะ Compiler ตรวจสอบแล้วไม่พบตัว Code ของ Func. จริง Define ไว้

ถ้าเราไม่ใส่ ‘extern’ ให้กับ Var. , ก็จะได้ Local Var. ทั่วไป

ตัวอย่าง:

extern void foo(void); // เป็นการบอกว่า อาจมี foo() อยู่ใน Object อื่น

ปรกติแล้วจะถูกนิยามอยู่ใน Header file .h